Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Od 1 września 2014 r. dla absolwentów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności sprzężonych, w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach stworzona została możliwość kształcenia w typie szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to zgodne z regulacją art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, trzyletnia publiczna szkoła specjalna z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Dodatkowo uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia logopedyczne i muzyczne. Do dyspozycji uczniów jest również psycholog szkolny.

 

W pracy z uczniami wykorzystujemy metody i techniki pracy wspierające rozwój uczniów:

 

  • Metoda Porannego Kręgu
  • Metoda Marii Montessori
  • Metoda dramy
  • Terapia poprzez sztukę
  • Dogoterapia
  • Metoda Denisona w połączeniu z animacjami ruchomymi Klanzy 

 

Każdy uczeń posiada Indywidualny Program Edukacjo-Terapeutyczny, na postawie którego zdobywa nowe wiadomości umiejętności na miarę swoich indywidualnych możliwości. Pracę z uczniami opieramy na stałych rytuałach. Każdy dzień rozpoczynamy od wspólnego śniadania. Towarzyszą temu czynności samoobsługowe związane z kształceniem nawyków higienicznych. Przygotowanie stołu do posiłku i rozstawienie naczyń też należy do uczniów. Wspólnie dbamy o to by posiłek przebiegał w miłej,spokojnej i kulturalnej atmosferze. Po śniadaniu dyżurny zmywa naczynia przy pomocy lub samodzielnie w zależności od własnych możliwości. W dalszej części dnia mają miejsce zajęcia, których celem jest ćwiczenie samodzielności uczniów, ich zaradności i umiejętności bezpiecznego przemieszczania się w terenie. Organizowane są takie formy aktywności uczniów, aby zdobyte umiejętności mogły być wykorzystane przez nich w sytuacjach życia codziennego. W pracowni gospodarstwa domowego wykonujemy proste czynności kuchenne i nieskomplikowane potrawy. Najpierw każda czynność jest planowana, omawiana. Następnie każdy uczeń ma przydzielone zadanie do wykonania dostosowania jego możliwości. Innym ważnym sposobem wspierania rozwoju uczniów jest organizowanie różnego rodzaju wycieczek. Począwszy od krótkich spacerów po najbliższej okolicy, podczas których obserwujemy przyrodę, ćwiczymy orientację w przestrzeni lub robimy zakupy. Uczniowie poznają zasady dobrego zachowania w miejscach publicznych, podnoszą swą świadomość istnienia innych osób, uczą się być świadomymi odbiorcami kultury (wystawy w CALu) rozwijają swoje zainteresowania. 

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne