Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież  niepełnosprawną intelektualnie  w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju uczniów, poszerzanie zainteresowań otoczeniem, uzyskanie niezależności w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnictwo w zajęciach stwarza osobie niepełnosprawnej intelektualnej możliwość obcowania z rówieśnikami, poznawania nowego środowiska, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Organizuje się je na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodzica. Orzeczenie wystawiane jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Zajęcia mogą mieć charakter zespołowy, liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4 lub indywidualny przy współpracy z rodzicami.

Godzina zajęć trwa 60 minut. 

 

Minimalny wymiar zajęć wynosi:

 • 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie - w przypadku zajęć zespołowych;
 • 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku zajęć indywidualnych.

 

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:

 • cele realizowanych zajęć;
 • metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
 • zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

 

Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele, we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.

Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze prowadzą specjaliści oligofrenopedagogiki, nauczyciele z doświadczeniem, niezwykle życzliwi w stosunku do dzieci, rozumiejący ich potrzeby.

Zasadniczym celem zajęć jest  usprawnianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim  na poziomie odpowiednim do możliwości psychofizycznych dziecka.

 

Podejmowane są następujące działania:

 • Nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, tak aby czuło się w obecności nauczyciela bezpiecznie.
 • Dostarczanie dziecku  przyjemnych bodźców, stymulowanie zmysłów.
 • Nauka porozumiewania się w sposób werbalny / słowny/ – rozwijania słownika biernego i czynnego.
 • Wdrażanie pozawerbalnych sposobów komunikacji za pomocą gestów, symboli, obrazków.
 • Usprawnianie ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki.
 • Odreagowywanie napięć, poprzez różne formy relaksacji, w tym masaż.
 • Nauka samodzielności w zakresie spożywania posiłków, załatwiania potrzeb fizjologicznych, ubierania się w stopniu możliwym, czyli wynikającym z możliwości dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, poprzez kontakt z muzyką, słowem mówionym lub czytanym, plastyką.
 • Wdrażanie do  kontaktów społecznych na poziomie grupy, poprzez wycieczki, imprezy wewnątrzszkolne i poza szkołą, przedstawienia teatralne itp.
 • Nauka celowego działania i ekspresji na poziomie odpowiadającym możliwościom dziecka, poprzez  wykonywanie prac plastycznych, zajęcia umuzykalniające, elementy tańca i sportu.

 

Poza zajęciami ruchowymi, rehabilitacyjnymi, relaksacją, zajęciami w Sali  Doświadczania Świata, w sali Integracji Sensorycznej wykorzystujemy także elementy wielu metod i form terapii, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, stosowanych według indywidualnego programu tj.:

Stymulacja Polisensoryczna 

– stymulacja według pór roku. Nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie uczuć, uwrażliwianie zmysłów dotyku, węchu, smaku, wzroku czy słuchu. Każdej porze roku podporządkowany jest inny zapach, kolor, żywioł, dźwięk - instrument lub smak. Najsilniejszym elementem stymulującym zachowanie dzieci są żywioły, takie jak ziemia, ogień, powietrze i woda.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone 

– koncentruje się na kontakcie z drugim człowiekiem, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch. Duże znaczenie odgrywa tu poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewnia dziecku osoba dorosła.

Program Aktywności Knillów 

– pozwala na nawiązanie kontaktu z dzieckiem, rozbudzaniu sprawności poznawczej oraz kształtowaniu orientacji w schemacie ciała. Dodatkową zaletą tej metody jest uzyskany, przez wprowadzenie muzyki, efekt orientacji w czasie oraz przewidywanie zdarzeń. Po pewnym czasie dziecko zaczyna łączyć bodźce słuchowe ze schematem i rodzajem wykonywanej czynności.

Metoda F. Affolter 

– opiera się na działaniu, którego celem jest rozwiązanie podstawowych codziennych działań, odbywa się to poprzez badanie wzajemnych relacji ja – otoczenie, na bazie doznań czuciowo – dotykowych. Aktywności te zmierzają w kierunku celowego poznania własnego działania. Narzędziem badania rzeczywistości jest dłoń, która jest nośnikiem komunikatu między światem otaczającym, a naszym umysłem.

Technika malowania dziesięcioma palcami 

– obejmuje manipulację farbami przy użyciu dłoni i palców. Zadaniem tej metody jest pomoc w pokonywaniu lęku, uwalnianiu się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły oraz pobudzanie ekspresji fantastycznej, jako techniki projekcyjnej.

Metoda instrumentalna 

– polega na pozytywnym wzmocnieniu poprawnych form zachowania się i osiągnięć po udanym wykonaniu zadania. Jest oparta na wzmacnianiu i wygłaszaniu, tzn. na uwarunkowaniach instrumentalnych. Podstawową zasadą tej metody jest doprowadzenie do pewnych czynności lub do ich zahamowania wywołanego ustaniem wzmocnienia.

Zabawy paluszkowe 

– zabawy paluszkowe dostarczają dziecku doznań dotykowych, a także pozwalają poznać swoje ciało, nawiązać kontakt, zapewnić poczucie pewności i bezpieczeństwa.

Metody pedagogiki zabawy 

– oddziaływania terapeutyczne oparte na dowolnej zabawie dziecka. Zadaniem terapeuty jest obserwacja czynności wykonywanych przez dziecko. Zasady w tej metodzie: akceptacja dziecka, podążanie za nim, wytworzenie atmosfery swobody, rozpoznanie uczuć, szacunek, wprowadzenie ograniczeń oraz zasady nie dopuszczania do wyrządzania krzywdy innym.

Muzykoterapia 

– obejmuje wykorzystanie wpływu muzyki na psychofizyczny rozwój dziecka. Muzyka jest jednym ze sposobów uzewnętrzniania ludzkich przeżyć, emocji, dodatkowo uwrażliwia odbiór bodźców i wpływa na rozwój świadomości własnego ciała.

Alternatywne metody komunikowania się:

 1. Język gestów - proste gesty stosowane często przez ludzi, spontanicznie towarzyszące mowie, mogą być zastosowane, jako podstawowa metoda komunikowania się. Wówczas bazą dla porozumiewania się jest nadanie spontanicznym gestom funkcji symbolicznej np. przedmioty, zdarzenia.
 2. Piktogramy - metoda ta polega na posługiwaniu się obrazkami w celach komunikowania się. Podstawowe pojęcia przedstawione są w formie uproszczonych rysunków. Piktogramy są wyraziste, nie posiadają zbyt wielu szczegółów. Z piktogramów tworzyć można plan dnia, pobytu dziecka w szkole, a także książki komunikacyjne.

 

Całkowity wachlarz form terapii jest znacznie szerszy. Przedstawione powyżej metody to tylko niektóre, najczęściej stosowane w naszej szkole. Właściwy dobór poszczególnych sposobów postępowania terapeutycznego z dzieckiem każdorazowo podyktowany jest możliwościami psychofizycznymi osoby niepełnosprawnej oraz warunkami zewnętrznymi. Bardzo istotna jest dla nas także współpraca z rodzicami, dlatego często organizujemy wspólne spotkania oraz zajęcia. Współpraca z rodzicami jest traktowana, jako wspólna forma oddziaływań, uwzględniania działań szkoły, aby wspomagać każdy wysiłek dziecka na drodze ku usprawnianiu i rozwojowi. Rodzice stanowią z dzieckiem nierozerwalną całość, nauczyciele pełnią tylko rolę wsparcia i wspomagają ich wzajemną pracę. 

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim wymagają specjalnego rodzaju edukacji, ponieważ każde z nich ma inny układ wrodzonych i środowiskowych czynników warunkujących rozwój. Należy pamiętać, że poza tym jest takie samo, jak inne dzieci. Czuje lęk, zagubienie, niezrozumienie nowych bodźców, a także potrzebuje bliskości drugiej osoby, spotkań z rówieśnikami. Ważne jest, by z nim być i uczyć się rozpoznawać jego potrzeby, emocje oraz rozumienie świata, dać mu możliwość uczestniczenia w środowisku poprzez udział w zabawach, wycieczkach itp..Tylko w taki sposób dajemy mu szanse rozwoju posiadanych umiejętności. 

Aby dzieci czuły się u nas jak w domu, mogą zjeść gorący posiłek, a w miarę swoich możliwości nawet coś przyrządzić wspólnie z rówieśnikami i z pomocą nauczyciela, często wspólnie gotujemy, pieczemy, robimy sałatki. Organizujemy imprezy urodzinowe dla naszych uczniów, wigilie dla całych rodzin, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, wizyty u stomatologa, wycieczki do innych placówek w ramach integracji, a także wycieczki na łono natury i spotkania ze sztuką, gdyż odwiedzają nas aktorzy i przedstawiają u nas w placówce swoje spektakle.

Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze realizowane w naszej szkole zapewniają dziecku prawidłowy przebieg rozwoju, życzliwą postawę nauczycieli, poczucie bezpieczeństwa oraz pełną akceptację jego potrzeb. Dokładamy wszelkich starań, aby każde dziecko miało stworzone optymalne warunki wspomagania rozwoju psychofizycznego.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne