Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Co to takiego ACC?

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC. „A co to takiego?” – może ktoś zapyta. AAC, czyli alternative and augmentativecommunication, oznacza komunikację zastępczą (alterntivecommunication) i wspomagającą (augmentativecommunication). Obecnie terminu AAC używa się w Polsce coraz powszechniej.

 

Jako podsumowanie całego miesiąca października chcemy Państwu przybliżyć nasze działania związane z rozwojem komunikacji alternatywnej i wspomagającej wśród uczniów naszej szkoły.

 

Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać się nią w sposób efektywny, w stopniu zrozumiałym dla otoczenia (m.in. osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, głuchoniewidome).

Wokół nas żyją ludzie, którzy z różnych przyczyn nie potrafią posługiwać się mową dźwiękową w komunikacji z innymi. Zamiast niej używają prostych gestów (wskazywanie ręką, potakiwanie głową) albo pojedynczych dźwięków mowy. Komunikacja z taką osobą może być utrudniona, ponieważ czasem nie udaje nam się zrozumieć tego, czego ta osoba potrzebuje, o co prosi. Z perspektywy osoby niemówiącej sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ brak komunikacji za pomocą mowy dźwiękowej utrudnia kontakty z innymi ludźmi, pracę zawodową oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Sprawia, że osoba ma problemy w wyrażaniu swoich potrzeb i przeżyć oraz w uzasadnianiu swoich decyzji i wyborów. Osoba niemówiąca często czuje się nierozumiana, inna lub niepełnosprawna.

Brak mowy lub zaburzenia jej rozwoju mogą mieć wiele różnych przyczyn. Mogą to być uszkodzenia centralnego układu nerwowego, dysfunkcje rozwojowe, choroby genetyczne, opóźnienia psychoruchowe, autyzm lub niepełnosprawność intelektualna. Niektórzy ludzie utracili zdolność do posługiwania się mową po wypadkach komunikacyjnych lub na skutek afazji spowodowanej udarem mózgu.

Komunikowanie się z innymi ludźmi jest jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka. Umiejętność porozumiewania się wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny. Osoba, która ma poważne deficyty w porozumiewaniu się za pomocą mowy, może przeżywać wiele negatywnych emocji. Jeśli nie może, w sposób zrozumiały dla innych, wyrazić swoich potrzeb i przeżyć, przeżywa często frustrację, a nawet wycofuje się z kontaktów z innym ludźmi. Wyraźnie widać to u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które mają problemy z porozumiewaniem. Dla wielu z nich jedyną formą zakomunikowania swoich potrzeb jest krzyk, płacz a nawet autoagresja.

Dla ludzi, którzy nie mogą posługiwać się mową, powstały alternatywne metody porozumiewania się, oparte na gestach i symbolach graficznych.

Komunikacja alternatywna zastępuje mowę w przypadku, gdy osoba z problemami w porozumiewaniu się nie jest w stanie jej używać ani rozwinąć. Komunikacja wspomagająca ma na celu wzmocnienie, uzupełnienie i jednoczesne rozwijanie mowy u osób z problemami w porozumiewaniu, które używają mowy dźwiękowej w sposób niewystarczający do pełnego zrozumienia.

Komunikacja wspomagająca oparta jest zwykle na znakach i gestach, które w miarę rozwoju i używania mowy są wycofywane z procesu porozumiewania.

Dodatkowo w systemie komunikacyjnym stosujemy szereg różnorodnych pomocy komunikacyjnych tj. plany dnia, plany aktywności, tablice tematyczne oraz sytuacyjne. Bardzo pomocne i niezwykle ciekawe dla odbiorców AAC są pomoce wysokiej technologii, tj. komunikatory Big mack, Step-by-step, photo albumy, tablety, ekrany dotykowe.

Musimy pamiętać o tym, że alternatywna/wspomagająca metoda komunikacji, którą wybierzemy na początku, nie będzie idealna na zawsze. Umiejętności, możliwości i preferencje dziecka będą się zmieniać z czasem. Inne pomoce będą potrzebne dziecku, które przebywa jedynie w domu, inne będą potrzebne, kiedy dziecko zacznie chodzić do przedszkola, jeszcze inne, kiedy zacznie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, np. rehabilitacji, czy edukacji.

W naszej Szkole Specjalnej w Pionkach pracujemy głównie z dziećmi niemówiącymi oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy. Do dyspozycji dzieci oraz rodziców jest wykształcona kadra nauczycieli oraz specjalistów pracująca z dzieckiem na zajęciach indywidualnych oraz w grupie tj. pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy. Wykorzystujemy najnowsze metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Od kilku lat współpracujemy z dr Magdaleną Grycman, tworząc indywidualne systemy komunikacyjne dla dzieci oraz wykorzystując najnowszą technologie.

Kadra szkoły zachęca każdego rodzica, który martwi się o nieprawidłowy rozwój swojego dziecka do przyjścia na konsultacje ze specjalistami w budynku szkoły specjalnej. Koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, Pani Beata Sobol udzieli niezbędnych wskazówek i pokieruje w dalszym działaniu, aby jak najpełniej pomóc w rozwoju Państwa dziecka.

Poniżej przedstawiamy pracę naszych uczniów z terapeutami, na co dzień. Chcemy Państwu pokazać, w jaki sposób dzieci niemówiące oraz z zaburzeniami mowy nawiązują kontakt z drugą osobą i mogą czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, środowisku szkolnym oraz domowym.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne