Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Pedagog

Zakres zadań pedagoga szkolnego obejmuje:

 

Zadania ogólno-wychowawcze

 • kontrolę realizacji obowiązku szkolnego,
 • współpracę z rodzicami. Prowadzenie konsultacji i udzielanie wskazówek
 • jak postępować z dziećmi, jak lepiej wpływać na ich wychowanie i rozwój,
 • prowadzenie porad, konsultacji i spotkań z rodzicami,
 • współpracę z instytucjami i osobami zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 • tworzenie dokumentów szkoły (Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki).

 

Profilaktykę wychowawczą

 • rozpoznawanie warunków życia uczniów,
 • diagnozowanie zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom
 • w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych poruszających
 • problematykę agresji, uzależnień, bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia,
 • współpracę z kuratorami, sądem, Policją,

 

Indywidualną opiekę pedagogiczną

 

 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, rozwiązywaniu
 • trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych,
 • indywidualną pomoc uczniom z zaburzeniami zachowania,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i uspołeczniających,
 • udział w Zespołach Terapeutycznych

 

Pomoc materialną

 

 • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających
 • trudne warunki materialne (wnioskowanie o dopłaty do obiadów),
 • informowanie o możliwościach pozyskania pomocy socjalnej (stypendia, zapomogi), pomoc w wypełnianiu wniosków,
 • współpracę z pracownikami socjalnymi OPS,
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin,
 • zaniedbanych środowiskowo do sądu rodzinnego,

 

Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne