Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Szkoła Promująca Zdrowie

W 2020 roku Wszyscy postanowiliśmy przystąpić do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Edukacja prozdrowotna zawsze była tematem aktualnym w naszej szkole, dlatego w pragniemy sformalizować nasze działania i przystąpić do programu. Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie to proces długotrwały i wymagający zaangażowania oraz kreatywnej pracy wielu osób.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności lokalnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

ZADANIA DLA WSZYSTKICH

 

 1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
  • przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
  • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
  • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
 2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 5. Organizacja spotkań zespołu

 

Mamy nadzieję, że efektywna współpraca CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI szkolnej oraz kontakty ze ŚRODOWISKIEM LOKALNYM sprawią, że będziemy mogli ubiegać się o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 

ŻYWIENIE

 

Jaja, z powodu obecności cholesterolu, straciły dobrą opinię. Ostatnie badania naukowe wykazują, że spożycie jaj przez zdrowego człowieka może przynieść wiele korzyści dla zdrowia. Ogromną zaletą jaj jest wysoka przyswajalność poszczególnych składników odżywczych. Białko jest przyswajalne w 94%, tłuszcz w 95%, węglowodany w 98%, związki mineralne w 76%.

Zapraszamy Naszą Społeczność Szkolną do zapoznania się z informacjami dotyczącymi "najczęściej spotykanych gości" na stole Wielkanocnym ?

 

Sprawozdanie z działań w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie:  SPRAWOZDANIE

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne