Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Szkoła Promująca Zdrowie

W 2020 roku Wszyscy postanowiliśmy przystąpić do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Edukacja prozdrowotna zawsze była tematem aktualnym w naszej szkole, dlatego w pragniemy sformalizować nasze działania i przystąpić do programu. Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie to proces długotrwały i wymagający zaangażowania oraz kreatywnej pracy wielu osób.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności lokalnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

ZADANIA DLA WSZYSTKICH

 

 1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
  • przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
  • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
  • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
 2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 5. Organizacja spotkań zespołu

 

Mamy nadzieję, że efektywna współpraca CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI szkolnej oraz kontakty ze ŚRODOWISKIEM LOKALNYM sprawią, że będziemy mogli ubiegać się o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne